WebHarvy – Phần mềm thu thập dữ liệu thông tin website

WebHarvy – Phần mềm lấy thông tin website,sản phẩm, nội dung,email,sdt… với nhiều tính năng vượt trội nhất

WebHarvy có thể tự động lấy các thông tin Text, Images, URLs & email từ các trang web, và lưu các nội dung thông tin với nhiều định dạng khác nhau.

  • Thật dễ sử dụng, quá trình thu thập thông tin chỉ vài phút
  • Trích xuất dữ liệu từ nhiều trang / loại / từ khoá khác nhau trên cùng 1 hay nhiều website
  • Lưu dữ liệu được trích xuất vào tệp (Excel,CSV hay Txt) hoặc cơ sở dữ liệu
  • Có cơ chế lên lịch hoạt động và hỗ trợ proxy
WebHarvy có thể quét thông tin doanh nghiệp trên các trang thống kê doanh nghiệp

 

WebHarvy – Lấy toàn bộ thông tin sản phẩm, hình ảnh, nội dung…của website

DOWNLOAD FREE WEBSITE SCRAPER SOFTWARE – WEBHARVY (Version 499$)

GetAccessNowYellow - Get unlimited Cracked Seo Tools

Bonuses Download free All Seo tools cracked from shareseotools

Demo : https://www.webharvy.com/demo.html

Video Tutorials : https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JXukqcKuSWiDqx7MpZlL93fPLn0o8NU

Help : https://www.webharvy.com/tour.html
Blog (How to use) : https://sysnucleus-blog.com/category/webharvy/

2 thoughts on “WebHarvy – Phần mềm thu thập dữ liệu thông tin website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.